<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title  

Green Infrastructure Officer

Reference   HRA15456/8402  (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors   Nature Conservation, Ecology, GIS
Location   Wales (South)
Town/City   Briton Ferry, Neath
Salary   37 hours / week £30,451-£33,782 per annum Fixed Term Contracts until 31 March 2023
Type   Fixed Term and Permanent Roles
Status   Full Time
Level   Mid Level
Deadline   14/10/2021
Company Name   Neath Port Talbot County Borough Council
Contact Name  
Also Listing:
Description  

Applications are invited for the post of Green Infrastructure (GI) Officer within the Countryside and Wildlife Team of Neath Port Talbot CBC. We have secured funding from Welsh Government through the Enabling Natural Resources and Well-being Grant to deliver the South West Wales Green Infrastructure Project, a partnership project with Swansea Council, Carmarthenshire County Council, Coed Lleol and Cwmaman Town Council.  The European Union, through Welsh Ministers, is part-funding this project. This is a multi-disciplinary project, taking a strategic approach to the maintenance, enhancement and creation of green infrastructure and biodiversity resource, for the benefit of people, the economy and wildlife.

The GI Officer will lead on making improvements to green infrastructure throughout Neath Port Talbot, Swansea and Carmarthenshire, working closely with partners and stakeholders in the design, implementation and ongoing maintenance of any such initiatives.

The post holder will be expected to work with a range of partners and stakeholders, and to build on working relationships within the organisation(s) to further the aims of the project.

We are looking for a highly motivated individual to deliver this exciting and ambitious project.

Candidates must also have the ability to travel to site and to attend meetings as necessary.

The post requires a relevant degree or equivalent in and environmental-related subject.

Welsh language skills are desirable.

Applications may be submitted in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Neath Port Talbot Council is totally committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people/vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment. Our employees are equally committed to ensuring the safety and protection of all children and young people/vulnerable adults and will take action to safeguard their wellbeing.

The recruitment process for this post will be underpinned by rigorous safer recruitment assessment to ensure that children and young people are protected.

For an informal discussion, please contact Rebecca Sharp, Countryside and Wildlife Team Leader on 01639 68149 or email r.sharp@npt.gov.uk

You may apply online, download an application pack or contact the HR Recruitment Team by e-mail at jobs@npt.gov.uk or by telephone (01639) 686837 quoting the post title and reference number.

Closing date: 12 noon, 14 October 2021.

Apply here

Welsh: Desirable

-------------------------------------------------------------

YR AMGYLCHEDD

HRA15456/8402
Swyddog Seilwaith Gwyrdd

37 o oriau yr wythnos

£30,451-£33,782 y flwyddyn

Contractau Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth, 2023.

Y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, Y Ceiau, Parc Ynni Baglan, Llansawel, Castell-nedd 

Gwahoddir ceisiadau am swydd Swyddog Seilwaith Gwyrdd, oddi mewn i Dîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CBS Castell-nedd Port Talbot. Rydym wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy'r Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant i gyflawni Prosiect Seilwaith Gwyrdd De-orllewin Cymru, prosiect mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, Cyngor Sir Caerfyrddin, Coed Lleol a Chyngor Tref Cwmaman. Cyllidir y prosiect yn rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd, trwy Weinidogion Cymru. Mae hwn yn brosiect amlddisgyblaeth, sy'n edrych yn strategol ar sut mae cynnal, gwella a chreu seilwaith gwyrdd ac adnoddau bioamrywiaeth, er lles pobl, yr economi a bywyd gwyllt.

Y Swyddog Seilwaith Gwyrdd fydd yn arwain y gwaith o wneud gwelliannau i'r seilwaith gwyrdd ledled Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Gaerfyrddin, gan gydweithio'n agos â phartneriaid a rhanddeiliaid i ddylunio, gweithredu a chynnal unrhyw fentrau o'r fath yn barhaus.

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid, ac adeiladu ar berthnasoedd gwaith o fewn y sefydliad(au) i hyrwyddo nodau'r prosiect. Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliad i gyflwyno’r prosiect cyffrous ac uchelgeisiol hwn.

Rhaid bod gan ymgeiswyr hefyd y gallu i deithio i safle a mynychu cyfarfodydd yn ôl y galw.

Mae'r swydd yn galw am radd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc amgylcheddol.

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwbl ymroddedig i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc/oedolion bregus, ac mae'n disgwyl i'w holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwnnw. Yn yr un modd mae ein cyflogeion yn ymroddedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc/oedolyn bregus, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant.

Bydd y broses recriwtio ar gyfer y swydd hon yn cael ei seilio ar asesiad recriwtio mwy diogel trylwyr er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Rebecca Sharp, Arweinydd y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, ar 01639 686149 neu drwy anfon e-bost i r.sharp@npt.gov.uk

Gallwch gyflwyno cais ar-lein, lawrlwytho ffurflen gais neu gysylltu â Thîm Recriwtio Adnoddau Dynol trwy e-bost yn jobs@npt.gov.uk neu drwy ffonio (01639) 686837, gan ddyfynnu teitl a chyfeirnod y swydd.  Mae dyddiadau’r cyfweliadau wedi’u trefnu dros dro ar gyfer 17 ac 18 Gorffennaf.

Dyddiad Cau: 12 ganol dydd, 14 Hydref 2021               Cymraeg: Dymunol

EAFRD logo jpeg | National Botanic Garden of Wales

<< Back